Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 199.000,00€
2 Zeharkako zergak 16.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 100.350,00€
4 Transferentzia arruntak 805.432,35€
5 Ondare sarrerak 0,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.120.782,35€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 445.000,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 351.300,00€
3 Finantza gastuak 9.000,00€
4 Transferentzia arruntak 94.728,51€
6 Inbertsio errealak 150.753,84€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 70.000,00€
  Guztira 1.120.782,35€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: