Aurrekontuak

Aurrekontuak

2023ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 253.000,00€
2 Zeharkako zergak 20.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 153.350,00€
4 Transferentzia arruntak 911.050,00€
5 Ondare sarrerak 10.000,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Pasibo finantzieroak 0,00€
  Guztira 1.347.400,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 546.000,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 377.850,00€
3 Finantza gastuak 10.500,00€
4 Transferentzia arruntak 104.228,51€
6 Inbertsio errealak 238.321,49€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 70.500,00€
  Guztira 1.347.400,00€

 

Ikusi aurreko aurrekontuak: